EU:n uudet sähkömoottoreiden energiatehokkuusvaatimukset voimaan vaiheittain 1.7.2021 alkaen

Komission asetus 1.10.2019 (EU) 2019/1781 korvaa vanhat EU:n moottoriasetuksen 640/2009 ja ekologisen suunnittelun vaatimusten asettamisesta sähkömoottoreille ja taajuusmuuttajille, asetuksen (EY) N:o 641/2009. Energiatehokkuusvaatimukset muuttuvat asteittain.

EU:n sähkömoottoreiden MEPS (Minimum Energy Performance Standard) energiatehokkuusvaatimukset muuttuvat 1. heinäkuuta 2021.

EU:n moottoriasetuksella 640/2009 on ollut huomattavia myönteisiä vaikutuksia, on teknologian edistymisen vuoksi paikallaan päivittää nykyisiä vaatimuksia.

Uusi asetus tulee koskemaan myös kolmivaiheisia 8-napaisia sähkömoottoreita, kun asetusta 640/2009 sovellettiin vain 2-, 4- ja 6-napaisiin moottoreihin.

Uusi MEPS tehoalue nousee 1 000 kW:n, kun aikaisemmin yläraja oli 375 kW.

Sähkömoottorien energiatehokkuusasetuksen saattaminen ajan tasalle sai laajan tuen ekologisen suunnittelun kuulemisfoorumissa edustettuina olevilta sidosryhmiltä.

Sähkömoottoreiden energiatehokkuusvaatimukset muuttuvat 1.7.2021. Moottoreita toiminnassaan käyttävät yritykset hyötyvät uudesta asetuksesta kustannusten vähentyessä moottoreiden koko elinkaaren aikana.

Uuden EU-energiatehokkuus asetuksen 2019/1781 määräykset astuvat voimaan vaiheittain.

Energiatehokkuus vaatimuksia ei edelleenkään voi sovelleta moottoreihin, jotka on määritelty 2. artiklan 2. alakohdan mukaan.

Poikkeuksen aiheuttaa yleensä käyttöympäristö johon moottori on suunniteltu ja spesifioitu esimerkiksi yli +60 °C:n ympäristölämpötilassa puutavarakuivaamon moottorit kuuluvat luokittelemattomiin moottoreihin. Korkeassa lämpötilassa sähkönjohtavuus heikkenee merkittävästi, jolloin moottorin hyötysuhdeluokka poikkeaa merkittävästi standardin raja-arvoista.

Tämän vuoksi kuivaamokäyttöön tarkoitetut sähkömoottorit leimataan IE1-hyötysuhdeluokkaan, asetuksen 1.10.2019 (EU) 2019/1781 vaatimusten mukaisesti.

Komission energiatehokkuus asetus 2019/1781

Induktiomoottorin;
• nimellisjännite UN on yli 50 V ja enintään 1 000 V
• nimellisteho PN on 0,12–1 000 kW
• suunniteltu jatkuvaan käyttöön ( luokat määritellään nimelliskäyttötapoina S1, S3 >=80 % tai S6 >=80 % standardien mukaisesti )
• on suunniteltu käytettäväksi suoraan verkkovirralla kolmivaiheiset

Taajuusmuuttajan:
• nimellisjännite on yli 100 V ja enintään 1 000 V (AC )
• mitoitettu toimimaan yhden sellaisen moottorin kanssa, jonka nimellisteho on 0,12 kW–1 000 kW
• on ainoastaan yksi vaihtovirtajännitteen ulostulo

Sähkömoottoreiden uudet energiatehokkuusvaatimukset voimaan 1.7.2021
EU komissio päivittää oikosulkumoottoreiden energiatehokkuusvaatimuksia uudella asetuksella 2019/1781

Energiatehokkuusvaatimukset muuttuu 1.7.2021 alkaen

• IE3 energiatehokkuusvaatimukset muuttuu

0,75–1 000 kW kolmivaihemoottorit energiatehokkuuden on vastattava IE3 hyötysuhdetasoa jotka ovat 2-, 4-, 6- tai 8-napaisia.
Asetus ei koske Ex eb -tyypin korotetun räjähdyssuojan moottoreita.

• IE2 energiatehokkuusvaatimukset muuttuu

0,12 ja alle 0,75 kW kolmivaihemoottorit energiatehokkuuden on vastattava IE2 hyötysuhdetasoa jotka ovat 2-, 4-, 6- tai 8-napaisia.
Asetus ei koske Ex eb -tyypin korotetun räjähdyssuojan moottoreita

1.7.2023 alkaen

• IE4 energiatehokkuusvaatimukset muuttuu

IE4 hyötysuhdetasoa 75–200 kW kolmivaihemoottorit, jotka ovat 2-, 4- tai 6-napaisia. Jotka eivät ole jarrumoottoreita, Ex eb -tyypin korotetun räjähdyssuojan moottoreita tai muita räjähdyssuojattuja moottoreita.

• IE2 energiatehokkuusvaatimukset muuttuu

0,12–1 000 kW – Räjähdyssuojatut Ex eb -tyypin moottorit, jotka ovat 2-, 4-, 6- tai 8-napaisia. On vastattava vähintään IE2 hyötysuhdetasoa.

Yksivaihemoottorit, jotka ovat vähintään 0,12 kW, on vastattava vähintään IE2 hyötysuhdetasoa.

1.7.2022 alkaen tehohäviöt ilmoitettava

On oikosulkumoottoreiden tehohäviöt ilmoitettava prosentteina (%) nimellistehosta seuraavissa eri toimintapisteissä (nopeus; vääntömomentti): (25;25), (25;100), (50;25), (50;50), (50;100), (90;50), (90;100), kun viitelämpötila 25 °C, pyöristettynä yhteen desimaaliin.

Jos moottori ei sovellu toimimaan yhdessäkään edellä mainitussa toimintapisteessä (nopeus; vääntömomentti), merkitään kohtaan ”N.A.” tai ”Ei sovelleta” (Not applicable).

1.7.2021 alkaen taajuusmuuttajien hyötysuhdevaatimuksia sovelletaan

Kun taajuusmuuttajat on luokiteltu käytettäväksi nimellislähtöteholtaan 0,12–1 000 kW:n moottoreiden kanssa, tehohäviöt eivät saa ylittää hyötysuhdetason IE2 mukaista suurinta mahdollista tehohäviötä.

Taajuusmuuttajien energiatehokkuus kansainvälisinä energiatehokkuusluokkina (IE) ilmaistuna määritetään tehohäviöiden perusteella.

Taajuusmuuttajien tuotetiedot on esitettävä näkyvästi taajuusmuuttajan mukana toimitettavassa teknisessä tietolomakkeessa tai käyttöoppaassa. Tekstin sijaan tiedot voidaan esittää myös selkeästi ymmärrettävinä kaavioina, kuvina tai symboleina.

Energiatehokkuus vaatimuksia ei sovelleta mm. seuraaviin ns. luokittelemattomiin moottoreihin:

Sähkömoottoreiden energiatehokkuusvaatimukset 1.7.2021, moottorit, jotka on suunniteltu ja spesifioitu toimimaan yksinomaan.
yli +60 °C:n ympäristölämpötilassa (mm. puutavarakuivaamon moottorit)
• alle -30 °C:n ympäristölämpötilassa
• yli 4 000 metrin korkeudessa merenpinnasta
• yli 400 °C:n suurimmassa käyttölämpötilassa
• moottorit, jotka on suunniteltu ja spesifioitu toimimaan kokonaan nesteeseen upotettuina
• räjähdyssuojatut moottorit, jotka on suunniteltu ja sertifioitu direktiivin
2014/34/EU
• moninopeusmoottorit eli moottorit, joilla on useita käämityksiä tai vaihdettavissa oleva käämitys erilaisia napalukuja ja nopeuksia varten.
• täysin suljetut, tuulettamattomat moottorit (TENV-moottorit)
• moottorit, joihin on rakenteellisesti integroitu jarru, joka on erottamaton osa moottorin sisärakennetta ja jota ei voida irrottaa tai jolle ei voida antaa virtaa erillisestä lähteestä moottorin hyötysuhdetta testattaessa

Yllä lueteltuja sähkömoottoreita ei merkitä mihinkään, muuhun IE-luokkaan kuin IE1. Koska ne ovat EU-direktiivin mukaan luokittelemattomia sähkömoottoreita ja luokittelemattomat moottorit merkitään luokkaan IE1. Vaikka hyötysuhde täyttäisi korkeimman mahdollisen luokituksen, mutta sitä ei ole mahdollista todentaa, standardin mukaisilla mittauksilla.

Sähkömoottoreiden energiatehokkuusvaatimukset
-  nimellishyötysuhde käyrät IE1, IE2, IE3 JA IE4
Nimellishyötysuhteet IE1, IE2, IE3 ja IE4

Muutokset 1.7.2021:

  • Moottorin tulee olla IE3 vaikka se olisi taajuusmuuttajakäyttöinen
  • tehoalue laajenee (IE3: 0,75 – 1000kW ja IE2: 0,12 – 0,75kW)
  • napaluvultaan 2-, 4-, 6-, tai 8-napaisia
  • 8-napaiset moottorit mukaan säätelyn piriin
  • Ex-tilan moottorit mukaan säätelyn piiriin (pl. Ex eb-tyypin moottorit)

Energiasäästöt

Energiatehokkuuden parannukset vaikuttavat uusien moottorien energiatehokkuusluokkaan, jonka pitää vain olla vanhan IE2-vähimmäistason sijaan IE3. Nyt ensikertaan vaaditaan taajuusmuuttajilta minimi energiatehokkuusluokka IE2.

Uuden energiatehokkuusasetuksen mukaisia tuotteita on ollut markkinoilla jo useita vuosia, teknisesti siirtymä on helppo toteuttaa. Se myös auttaa moottorien käyttäjiä saavuttamaan todellisia energian säästöjä ja pienentämään käyttökustannuksia.

Lisää säästöjä saavutetaan, kun taajuusmuuttajilla ohjataan näitä moottoreita toimimaan tehokkaammin. Tarjoamme jo nyt vähimmäistasoa merkittävästi tehokkaampia moottoreita, jotka tehokkaisiin taajuusmuuttajiin liitettynä parantaa energiatehokkuutta entisestään, etenkin osittaiskuormituksella.

Digitalisointi lisää joustavutta tuotantoon ja tuottaa uudenlaisia mahdollisuuksia tehdasjärjestelmille. Koneiden ja tuotantolaitosten suunnittelussa on huomioitava myös energiatehokkuus.

Valitsemalla mahdollisiman energiatehokkaat moottorit ja säätökäyttöön tarkoitettuja taajuusmuuttajia teollisuudessa on mahdollisuus säästää merkittävästi energiaa.

Energiatehokkuudella on merkittävä rooli hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä, maailmanlaajuisesti.

Lähde: Komission asetus (EU) 2019/1781 annettu 1 päivänä lokakuuta 2019
Moottoreiden energiatehokkuusvaatimukset – Liite I

Energiatehokkuus asetus 2019/1781