Sähkömoottorin mitat

Zener Oy:n sähkömoottori valikoimissa on teollisuudessa tunnettujen oikosulkumoottorivalmistajien 2-, 4-, 6- ja 8-napaiset (3000 – 500 1/min) IEC standardin mukaiset sähkömoottoreita. Sähkömoottorin mitat ovat B3 jalka tai B5/B14-laippa rakenteella sekä NEMA C-laipalla.

Sähkömoottoreiden suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty uusimpia teknisiä ratkaisuja, joiden ansiosta sähkömoottorit toimivat luotettavasti myös erittäin haastavissa prosesseissa ja sovelluksissa korkealla hyötysuhteella, ja niiden kokonaiskustannukset ovat pienet.

Suurin osa käytössä olevista teollisuussähkömoottoreista on kolmevaiheisia IEC-moottoreita, mutta pystymme toimittamaan myös NEMA-moottoristandardin mukaisia sekä yksivaiheisia IEC-oikosulkumoottoreita.

Sähkömoottori mitat ovat IEC- tai NEMA-moottoristandardien mukaisia. 0,18 kW:sta yli 300 kW:n varastotoimituksena.

Tarkista moottorin ulkoiset mitat aina ennen tilausta ja varmista ennen asennusta sähkömoottorin asennusmittojen lisäksi vanhan moottorin asennustilan mitat.

Koska uudet IE2,IE3 ja IE4 energiatehokkuus luokitukset ovat kasvattaneet pienempien alle 15 kW:n sähkömoottoreiden ulkomittoja merkittävästi. IEC-Moottoreiden asennusmitat ovat pysyneet vakiona.

Laitevalmistajilla on räätälöityjä erikoismoottoreita jotka ovat muokattu vakiomoottorista käyttötarkoitukseen sopiviksi.

Näissä erikoismoottoreissa on vakiomoottorista esimerkiksi poikeava teho (kW), joka on saatu aikaiseksi käämimällä moottori vaaditulle teholle.

Erikoismitoilla oleva akseli, akselin halkaisja, lisälaitteelle oma akseli tai pituus, liitinkotelo tai kiinnityslaippa.

Toimitamme korkean hyötysuhteen vakio mitoituksella olevat sähkömoottorit nopeasti. Erikoismoottorien toimitusaika vaihtelee runkokoon mukaan. Asiakaskohtaisia erikoismoottoreita on myös varastossa.

IEC B5-laippa kiinnitteisen sähkömoottorin mitat

B5-Laipat_taulukko

B5-laippalliset sähkömoottorit ovat yleisiä mm. teollisuusvaihteissa, pumpuissa ja ilmanvaihtokoneissa sekä hydraulikka koneikoissa.

Sähkömoottorit kiinnitetään suoraan akselista esim. vaihteen holkkiakseliin tai joustavalla laippakytkimen välityksellä pumppuun tai puhaltimeen.

Laipallisen sähkömoottorin etuna on helppo asennus. Kun asennuspinnat ovat valmiiksi koneistetut moottoria ei tarvitse erikseen linjata, mikä nopeuttaa kunnossapidon tehtäviä.

IE3 ja IE4 moottorien ulkoiset mitat ovat monella valmistajalla kasvaneet merkittävästi esim. IEC 132 runkokoossa. Päämiehemme moottorien ulkoiset mitat ovat pysyneet hyvin lähellä vanhoja IE1 ja Eff-hyötysuhteen moottoreiden ulkoisia mittoja.

Hei! Taulukkoa klikkaamalla – taulukko avautuu ruudulle paremmin luettavana.

B5-laipassa on suorat läpimenevät reijät.

Viereisestä taulukosta löydät B5-laippojen mitat.
Tärkeimmät mitat:
– P – laipan ulkohalkaisija
– N – laipan ohjaimen halkaisija
– M – laipan reikäkehän keskilinja

Lisäksi eri sähkömoottori valmistajilla on erikoismitoilla olevia moottoreita, joissa voi olla IEC-standardista poikkeava mitoitus.

Moottori valmistajat käyttävät myös IEC-standarteista poikkeavia kiinnityslaippoja.

IEC B14-laippa kiinnitteisen sähkömoottorin mitat

B14-laipat_taulukko, Sähkömoottori mitat

B14-laippalliset sähkömoottorit ovat yleisiä mm. teollisuusvaihteissa, katkaisusirkkeleissä, pumpuissa ja hydraulikoneikoissa.

Moottorit liitetään suoraan akselista esim. vaihteen holkkiakseliin tai joustavalla laippakytkimen välityksellä pumppuun tai puhaltimeen.

Laipallisen sähkömoottorin etuna on helppo asennus. Kun asennuspinnat ovat valmiiksi koneistetut moottoria ei tarvitse erikseen linjata, mikä nopeuttaa kunnossapidon tehtäviä.

Hei! Taulukkoa klikkaamalla – taulukko avautuu ruudulle paremmin luettavana.

B14-laipassa on aina kierrereijät.

B14-laipan tunnistaa laipassa olevista kierrerei’stä.

Kierrereikiä käytetään esimerkiksi hydrauliikassa. Hydrauliikkapumppu voidaan kiinnittää suoraan B14-laippaan pulteilla.

Viereisestä taulukosta löydät B14-laippojen mitat.
Tärkeimmät mitat:
– P – laipan ulkohalkaisija
– N – laipan ohjaimen halkaisija
– M – laipan reikäkehän keskilinja

HUOM! B14-laippa kiinnitteisissä laitteissa asennuspulttien kokonaispituus – kiinnityslaipan paksuus = LA.

Laitteita asennettaessa on otettava huomioon, että B14-laipan takana on jännitteiset moottorikäämitykset.
Liian pitkä kiinnityspultti voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. Ja aiheuttaa moottorin käämityksessä oikosulun.

Sähkömoottori valmistajat käyttävät myös IEC-standarteista poikkeavia kiinnityslaippoja.

B3-jalka kiinnitteisen IEC sähkömoottorin mitat

Three-phase-motor-technicalTaulukossa IEC runkokoko on B3-jalka asenteisen oikosulkumoottorin akselin keskiön korkeus. Korkeus (H) mitataan moottorin jalkojen alta kiinnityspinnasta 90º-kulmassa ylöspäin moottorin akselin keskiöön.

IEC-Standardissa on määritelty sähkömoottoreiden kiinnitysmitat. Kiinnitysmittoja ovat jalkakiinnitteisen (B3) moottorin kiinnitysreikien paikat, laippakiinnitykset ja akselien halkaisijat.

IEC-standardin ansiosta moottorit ovat vaihtokelpoisia kiinnitys mittojen osalta. Mutta kokonaispituus, moottori mitat, vaihtelee moottorivalmistajittain.

Monella moottori valmistajalla IE2, IE3 ja IE4 ovat iso kokoisempia kuin ennen vuotta 2011 valmistetut oikosulkumoottorit esim. IEC 132 runkokoossa. Päämiehemme moottorien ulkoiset mitat ovat pysyneet hyvin lähellä vanhoja IE1 ja Eff-hyötysuhteen moottoreiden ulkoisia mittoja.

Hei! Taulukkoa klikkaamalla – taulukko avautuu ruudulle paremmin luettavana.

Sähkömoottoreiden energiatehokkuutta on saatu parannettua lisäämällä moottoreiden kuparikäämitystä, jolloin moottorin kokoa on kasvatettu vastaavasti.

Modernit IE3-energiansäästömoottorit ovat jopa 20% kevyempiä kuin vanhanaikaiset IE3-moottorit.

Modernit IE3-moottoreiden suunnittelussa on hyödynnetty 3D-suunnittelua ja -mallinnusta tehokkaasti. 3D-suunnittelulla sähkömoottori mitat kuten käämiurat on saatu optimoitua ja moottorirungosta on saatu optimaalisen kokoinen.

NEMA moottori sovitus

Olemme ratkoneet tapauksia joissa NEMA-moottorit on korvattu IEC standardin mukaisella vakiomoottorilla. USA:ssa sähkökomponentit ja kotelot noudattavat NEMA-standardeja. Yhdysvaltain markkinoille suunnitellut tuotantolaitteistot käyttävä IEC-standardista hieman poikkeavaa NEMA standardia. NEMA stadardissa mitat ovat tuuma mitoituksella

NEMA moottoreiden toimitusajat ovat pitkiä ja hinnat korkeampia, joten asiakkaille on kertynyt selvää säästöä.

IEC moottori NEMA C laippa

Useimissa kohteissa NEMA standardin mukaisen moottorin voi korvata vakio IEC moottorilla. IEC Sähkömoottorien käämitykset soveltuvat niin 50 ja 60 Hz taajuuksille. Asennusympäristön vaatimukset asettavat joitakin rajoituksia, kuten sähkömoottorin mitat ja kaapeloinnit.

Helpoimmiten se käy jos NEMA moottori on varustettu ”C-flange” laipalla.

Hammas- ja hihnapyörällä olevat moottorit voidaan varsin helposti muutta IEC standardi moottorille sopiviksi.

Holkkiakselilla olevan akseliliitoksella olevan NEMA moottorin muuttaminen IEC moottorille sopivaksi on haastava.

Säästöä tulee kun vaihto moottori varastoon ei sitoudu pääomia ja tuotanto katkokset ovat hallittuja.

Ympäristöystävällisiksi suunnitellut moottorisarjat

Kuitenkin IE3 ja IE4-moottoreista saadaan yleensä parempi vääntömomentti kuin huonomman hyötysuhteen omaavista samasta akselitehon omaavista moottoreista.

IE3-energiatehokkuus vaatimukset

Moderniesta IE3 ja IE4-moottorien valmistuksesta muodostuu vähemmän muita ympäristöpäästöjä, moottorirungon valmistussa muodostuu vähemmän CO2-hiilidioksipäästöjä. Kuljetuksessa ei muodostu niin paljon kasvihuonekaasuja kun modernit moottori on kevyempi kuljettaa.

Suurin merkitys on 3 – 7,5 kW sähkomoottoreiden painolla. 3 kW:n moottoreissa painoerot voivat olla jopa 10 kg. Toimittamamme moottorit pärjäävät kilpailijavertailussa, parhaimmillaan samoista raaka-aineista valmistettuja moottoreita toimittajamme pystyy valmistamaan kolme kun eräs kilpailija saa valmistettua kaksi saman tehoista IE3/IE4 sähkömoottoria.

Näin merkittävä ero muodostuu energiatehokkaiden moottoreiden suunnittelupöydällä. Kilpailijat ovat ovat säästäneet suunnitteluvaiheessa ja ovat muokanneet vanhoja olemassa olevia moottorirunkoja vastaamaan uusia vaatimuksia.

Toimittamamme oikosulkumoottorisarjat on kokonaan uudelleen suunniteltu. Suunnittelussa on hyödennetty uusinta 3D-mallinnusta ja parhaita valmistusmateriaaleja. Mallinnus näkyy erityisesti moottorien jäähydytysripojen ja puhaltimen ilmanohjauksessa.

Suunnitteluun käytetty aika näkyy tuotannossa säästettyssä energiassa ja valmistukseen käytetyn materiaalin pienempänä määränä. Se tuo myös säästöjä asiakkaillemme, pienemmät valmistuskustannukset näkyvät asiakkaille kilpailukykyisenä myyntihintana.

Oikea mitoitus on tärkeää mm. pumppujen energiatehokkuuden kannalta. Väärin mitoitettu pumppausjärjestelmä ei
toimi tehokkaasti todellisessa toimintapisteessä. Taajuusmuutajan säätötavoilla on vaikutusta pumppaamon energiankulutukseen. Taajuusmuuttajat mahdollistavat pumppausjärjestelmän nopean reagoimisen systeemin muutoksiin.

Jarrumoottorit

IE3/IE4-sähkömoottori voidaan varustaa mekaanisella jarrulla, joka täyttää Euroopan Unionin työturvallisuus vaatimukset.

Sähkömoottori ulkoiset mitat kasvavat, kun jarrupaketti kiinnitetään moottorin perään N-päähän. Asennuksessa jarrupaketti korvaa moottorin N-pään laakerikilven, jonka tilalle jarrupaketti asennetaan.

Jarrupaketista viedään jarrun ohjausyksikön tarvitsema virtajohto moottorinliitinkoteloon. Virran ollessa kytkettynä moottoriin jarrun magneettinen kela irrottaa jarrun. Kun moottorin sähkönsyöttö katkeaa, niin jarru kytkeytyvät automaattisesti päälle ja sähkömoottori pysähtyy nopeasti käyttöturvallisesti.

Jarrupaketit ovat moottori valmistajakohtaisia. Sähkömoottori mitat kasvat lisälaitteiden asennuksen seurauksena.

Lisäpuhallin

Sähkömoottorin lämpenee kuormitustilanteessa kun moottori ajetaan taajuusmuuttajalla normaalia alhaisimmilla pyörimisnopeuksilla moottorin lämpenemä kasvaa ja oman tuulettimen jäähtysteho heikkenee pyörimisnopeuden hidastuessa.

Yleensä alle 20 Hz taajuudella tai moottoria kuormitetaan muuten poikkeuksellisesti, silloin käytetään erillistä omalla tuuletinmoottorilla toimivaa lisäpuhallinta.

Lisäpuhaltimia on jokaiselle moottorirunko koolle. Lisäpuhaltimet ovat moottorivalmitaja kohtaisia laitteita. Sähkömoottori mitat kasvat lisälaitteiden asennuksen seurauksena.

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna