Kuivaamomoottorit

Puutavarakuivaamomoottorit toimivat 75-90 ºC yleensä lämpötilassa. Kuivaamottoreissa on erikoislaakerointi ja -voiteluaineet, jotka täyttävät ympäristön lämpötilavaatimukset.

Modernit kuivaamomoottorit huippu ominaisuuksilla on suunniteltu täyttämään suomalaisten puutavarakuivaamo valmistajien kovat vaatimukset.

Korkea lämpötila lyhentää moottoreiden elinikää, jonka vuoksi puutavarakuivaamon sähkömoottoreissa on erityiskäämitys ankariin käyttöolosuhteisiin.

Kuivaamomoottorit on suunniteltu taajuusmuuttajakäyttöön puutavarakuivaamoissa yli 8 000 tuntia/vuodessa, optimaalisella pyörimisnopeudella, 75-90 asteen lämpötilassa.

Kuivaamomoottorit ovat parhaimmillaan uusissa jatkuvatoimisissa puutavarakuivamoissa.

Kuivauksen alussa lähes 100 % kosteus asettaa tiukat vaatimukset kuivaamomoottoreiden laakeroinnille ja voitelulle sekä käämien eristykselle.

Puutavarakuivaamossa tehokas ilmavirtaus mahdollistaa sahatavaran tehokkaan kuivauksen.

Kuivaamon olosuhteet muuttuvat puutavarakuormien kulkiessa kuivaamokammion läpi.

Puhaltimen pyörimisnopeus on sama kuin kuivaamomoottorin pyörimisnopeus. Puhaltimen teho on suoraan verrannollinen sähköenergian kulutukseen, jolloin pyörimisnopeuden puolittuessa sähkötehontarve tippuu kahdeksasosaan alkuperäisestä.

Aksiaalipuhaltimet tuottaa kokoonsa ja painoonsa nähden suuren ilmavirran.

Sähkömoottorin kestävyydelle kuivaamoympäristö asettaa kovat haasteet, korkea jopa yli 95% suhteellinen kosteus sekä ympäristön korkea  lämpötila +75 – 90 °C.

Taajuusmuuttajakäytössä kuivaamomoottorit voidaan käynnistää pehmeästi pienellä käynnistysvirralla ja nopeutta voidaan säätää kuivaus tarpeisiin sopivaksi.

Taajuusmuuttajat pienentävät oikosulkumoottorin käynnistysvirtaa, mikä vähentää sähköverkkoon kohdistuvaa rasitusta. Moottorin nopeus on säädettävissä prosessin mukaan, samalla optimoidaan energian käyttö.

Kuivaamomoottoreihin ei sovelleta (IE-hyötysuhdeluokkia) sähkömoottoreiden ekologista suunnittelua koskevaa EU direktiiviä 640/2009 direktiivin 1. artiklassa on määritelty perusteet. Tätä asetusta ei sovelleta moottoreihin, jotka on spesifioitu toimimaan yksinomaan yli +60 °C:n ympäristölämpötilassa.

Kuivaamomoottorin pidempi elinikä ylläpitää puutavarakuivaamon hyvän kuivaustehon, ilman tuotantokatkoja.

Kuuman tilan laakerit

Kuivaamomoottoreissa laakerien osien lämpölaajeneminen vaikuttaa käyntivälykseen, poikkeuksellisen korkean ympäristölämpötilan vuoksi kuivaamomoottoreihimme on valittu normaalia suurempi laakerin säteisvälys C4.

http://www.skf.com/binary/57-124414/Fig-15_tcm_12-124414.pngKorkea lämpötila vaikuttaa myös laakerimateriaalin lämpökestävyyteen, peruslaakerien materiaalin rakenne menettää lujuuttaan nopeasti lämpötilan noustessa. Mikä rikkoo laakerin ja moottorin.

Kuivaamomoottoriin on valittu erikoismateriaalista valmistetut laakerit joiden lämpötilaluokka on +200 °C.

Kuivaamomoottoreissa myös voiteluaineet joutuvat toimimaan äärimmäisissä olosuhteissa, korkea kosteus ja lämpötila sekä kuivausprosessin aikana höyryyn sitoutuu syövyttäviä kemikaaleja kiertoilmaan.

Voitelu

Laakerirasvojen tulisi täyttää samat lämpötilavaatimukset kuin laakeri materiaalinkin. Kun laakerin ulkorenkaalta mitattu lämpötila ylittää +70 oC, jokaista +15 oC kohoamista kohti voiteluväli puolittuu.

Laakerin käyttölämpötila ei saa saavuttaa missään vaiheessa voitelurasvan alinta eikä ylintä käyttölämpötilarajaa. Korkein pintalämpötila tulee jäädä 20 °C ylärajan alapuolelle ja alin käyttölämpötila jää 20 °C alarajan yläpuolelle.

Keskusvoitelujärjestelmien käyttölämpötila-alue –20 °C … +70 °C.

Kuivaamomoottoreiden laakereiden optimaalisen kestävyyden saavuttamiseksi voiteluaineeksi on valittu perfluoropolyeetteri-rasva, joka on paksunnettu PTFE teflon-saentimella.

PKuivamomoottorit - N-laakerikilpierfluoropolyeetteri-voiteluaineet hylkivät kosteutta, ne ovat inerttejä lähes kaikille kemikaaleille.

Synteettinen perusöljy ja saennin voitelevat erittäin hyvin korkeissa lämpötiloissa, laaja käyttölämpötila-alue -40/+210 °C.

Perfluoropolyeetteripohjaisilla rasvoilla on pitkä käyttöikä, mutta myös hyvät korroosiota ehkäisevät ominaisuudet. Perfluorialkyylipolyeetterit eivät reagoi happikaasun ja nestemäisen hapen kanssa korkeissa lämpötiloissa ja paineessa.

Valkoinen perfluorialkyylipolyeetterirasva sisältää 2% sodium nitriittiä, joka suojaa ruostumiselta normaalissa ilmanlämpötilassa ja korroosiolta korkeissa lämpötiloissa, sekä suojaa kulumiselta.

Suorat jälkivoitelukanavat ohjaa voiteluaineen tehokkaasti laakerille.

Kuivaamomoottorin takapäässä umpinainen laakerikilpi varustettuna jälkivoiteluvarustuksella.

Kuivaamomoottorin rakenne

Kuivaamomoottorin runko on FC-200 valurautaa, minkä ansiosta moottorin ominaisuuksiin kuuluvat hyvä tärinän vaimennuskyky, lämmönjohtavuus ja mekaaninen kestävyys sekä hyvä pinnanlaatu.

Samaa moottorirunkoa käytetään kaivoksilla kivenmurskauslaitteissa vaativissa käyttöolosuhteissa.

Tropiikkisuojaus lisää kuivaamomoottoreiden kestävyyttä vaativissa kosteus olosuhteissa.

EristysluokatKäämilangan lämpötilaluokka on +200 °C ja moottorit valmistetaan eristysluokkaan H.

Kuivaamomoottorit  on valmistettu korkeaan +90 °C  ympäristö lämpötilaan.

Korkeassa lämpötilassa materiaalien resitanssi kasvaa. Tämän vuoksi moottorin valmistuksessa on käytetty normaalia suurempia käämiuria ja käämikuparia jotta moottorin läpenemä saadaan pidettyä olosuhteiden vaatimalla tasolla.

Korkealaatuisella käämien eristemateriaalilla on myös parempi läpilyöntikestävyys.

Suurempi käämin määrä näkyy korkeampana hyötysuhteena. Esimerkiksi 30 kW kuivaamomoottorin hyötysuhde on 93,1%.

Korkeammalla hyötysuhtella toimivat kuivaamomoottorit käyvät viileämpinä ja käyttävät niukemmin sähköenergiaa.

Kuivaamomoottorit - hyötysuhdekäyrä

Kuivaamoottorissa suurempi käämin määrä näkyy alhaisempana käyntilämpötilana ja korkeampana hyötysuhteena. Suuremman käämimäärän ansiosta kuivaamoissa voidaan turvallisesti käyttää jopa +90 °C kuivauslämpöä, kuivaamomoottorit kestävät sen.

Häviöiden synnyttämä lämpöenergia siirtyy ja varastoituu moottorin massaan ja osa siitä pyritään siirtämään jäähdytyksen avulla ympäristöön. Moottorin käämityksessä olevat eristysrakenteet määräävät moottorin suurimman sallitun lämpötilan.

Moottoria suunniteltaessa onkin tärkeää asettaa eristyksen korkein lämpötila yhdeksi materiaali valintoja rajoittavista tekijöistä.

Käämilangoiksi ja -eristeiksi on valittu samoja materiaaleja joita yleensä käytetään vain korkeajännitemoottoreissa.

Riittävän jäähdytyksen varmistus

Kuivaamoottorin jäähdytys on haastava. Jo valmiiksi korkeassa lämpötilassa on pyrittävä siirrettävä ylimääräinen lämpökuorma pois moottorista.

Korkea kosteus ja lämpötila rasittaa moottorin käämitystä ja laakereita. Puhallinsiiven on tuotettava riittävä ilmavirta moottorin jäähdyttämiseksi.

Kuivaamomoottorin käyttöikään vaikuttaa korkealämpötila, joka vaikuttaa voiteluun, laakerimateriaalien kestävyyteen ja käämieristeiden eristävyyteen.

Moottorien jäähdytysrivat on suunnitelu vaiheessa simuloitu 3D ympäristössä.

Taajuusmuuttajakäytössä on varmistettava riittävän suuri ilmavirta moottorin jäähdyttämiseksi. Puhallinsiipi valmistajan teknisistä tiedoista tulee varmistaa riittävä ilmavirta puhaltimen säätöalueella.

Kuivaamomoottoreista on säännöllisesti puhdistettava jäähdytys rivat epäpuhtauksista. Sahatavarasta irtoaa epäpuhtauksia kuivaamon ilmaan, ne sitoutuvat kiinteille pinnoille korkean kosteuspitoisuuden ja huurujen sisältämien yhdisteiden vaikutuksesta.

Epäpuhtaudet voivat aiheuttaa myös muita häiriöitä, kuten puhallinsiiven epätasapainon. Epätasapainossa oleva puhallinsiipi alkaa värähdellä, joka voi nopeasti aiheuttaa laakerivaurion kuivaamomoottorissa.

Winding Temperature drop

Lämmönsiirtymiseen vaikuttaa osien välinen tarkka kosketus , laminoinnin hyvä kohdistus sekä työstön tarkkuus.

Puutteellinen käämintä ja pintojenväliset epätasaisuudet jättävät ilmataskuja, aiheuttaen huonon kosketuksen joka siten heikentää lämmönsiirtoa.

Koska ilma on hyvä eriste, on erittäin tärkeää, että käämitys suunnitellaan ja valmistetaan oikealla tavalla. Käämiurien täydellinen kyllästys parantaa kosketusta.

Puhuttaessa moottorin käyttöiän lyhenemisestä. Eristyksen elinikä tarkoittaa eristemateriaalin asteittaista ikääntymistä, eristysmateriaali kuivuu, jolloin sen eristysominaisuudet häviävät, kunnes se ei kestä käyttöjännitettä.

Moottorin käyttöikään vaikuttavat useat eritekijät, kuten tärinä, huurut, ympäristö jne.

Kaikista tekijöistä tärkein on käytettyjen eristemateriaalien käyttölämpötila. Lämpötilan noustessa 8-10 astetta nimellislämpötilan yläpuolelle moottorin käyttöikä puolittuu.

Käyttämällä nykyaikaisia materiaaleja saadaan paljon parempi lämmönsiirto eristemateriaalien kautta.

Suunnittelu ja valmistusprosessien sekä jatkuvan laadunvalvonnan ansiosta moottorit takaavat erinomaiset suorituskyvyn.

Tuotevalikoima IE1 kuivaamomoottorit

Tuotevalikoimassamme on valikoima moderneita kuivaamomoottoreita huippu ominaisuuksilla. Runsas lisävarustevalikoima täydentää tuotteiden käytettävyyttä.

IE1-Kuivaamomoottoreiden hyötysuhteet esitetty yllä olevassa graffissa, sinisillä pisteillä. Useimmat täyttää myös IE2 hyötysuhde vaatimukset.