Moottorin linjaus

Aina, kun moottori, pumppu tai muu laite on ollut irrotettuna, täytyy moottori ja käyttölaite linjata akseliin nähden. Kunnolla linjatuilla koneilla vältetään tai vähennetään ennakoimattomat seisokit.

Mikäli laitteita ei linjata oikein, väärin linjattu kytkin aiheuttaa tehohäviötä lisääntyneenä kuormituksena sekä kohdistaa rasitusta itse kytkimeen ja akselin laakereihin.

Arvioiden mukaan akseleiden linjausvirheet voivat aiheuttaa jopa 50 % kaikista laitevioista, sillä ne heikentävät laakereiden, tiivisteiden, kytkinten ja hihnojen toimintaa.

Virheellinen linjaus lisää energian kulutusta ja huollon tarvetta.

Akselin linjaus voidaan suorittaa erilaisilla työkaluilla, lasertyökaluja, mittakelloja tai pelkästään linjalankaa ja viivainta käyttäen. Kiinnitys alustan tasomaisuuden tarkistus on tärkeä suorittaa koneen perustuksille ennen koneen asennustyön aloittamista.

Akselikytkimen linjaus

Mittakellolla linjausta tehtäessä pyöritetään kytkintä ja mitataan mittakellon antama poikkeama. Mittakellon lukemat kirjataan ja siten tarkistetaan linjaus.

Kytkinpuolikkaat on kiristettävä yhteen, etteivät osat pääse liikkumaan linjauksen aikana.

Linjausta voi korjata lisäämällä tai poistamalla metallisia soviteliuskoilla sähkömoottorin jalkojen alla. Epäkeskeisyys korjataan liikuttamalla sähkömoottoria sivusuunnassa.

Laserlinjauslaitteet soveltuvat suoruuden mittaukseen, tasomaisuuden tarkistukseen, softcheckin havainnointiin, pysty- ja vaakatasossa olevien koneiden akselinlinjaukseen, nivelakselin linjaukseen sekä usean peräkkäisen koneen linjaukseen.

Linjaustyö suoritetaan asennuslämpötilassa, mikä voi johtaa linjausvirheeseen.

Asennus ja  linjaus tulee tarkistaa uudelleen käyttölämpötilassa, silloin moottoriin ja käytettävään laiteeseen kiinnityksiin vaikuttavat voimat  ja lämpölaajenemisen aiheuttamat muutokset ovat havaittavissa.

Tyypilliset virheet

Noin 16 % laakerivaurioista aiheutuu asennusvirheistä.

Kaksi tyypillisintä linjausvirhettä ovat epäkeskeisyys- ja kulmavirheet .

Epäkeskeisyys virhe ilmenee usein poikittaissuuntaisena värähtelynä.

Kulmavirhe aiheuttaa poikittaisvärähtelyn lisäksi myös pitkittäistä värähtelyä. Aksiaalisvirhe on akselin liian suuri pitkittäissuuntainen poikkeama ohjearvosta.

Pehmyt jalka on moottorin tai alustan epäsuoruudesta johtuva virhe

Yleisesti esiintyvä asennusvirhe on pehmeä jalka.

Pehmeä jalka tarkistetaan aina ennen varsinaista linjaustyötä.

Pehmeä jalka on moottorin tai alustan epäsuoruudesta johtuva virhe, siten ettei laitteen kaikki jalat eivät osu kiinnitys alustan runkoon tasaisesti. Moottorin linjaus voidaan suorittaa kun moottori on säädettävissä oikein.

Pehmyt jalka ilmenee kun yksi tai useampi jalka voi olla vino tai lyhyt suhteessa muihin jalkoihin, mutta usein kyseessä on näiden kahden yhdistelmä. Kiinnitykset tai toisten koneiden yhteisvaikutus edesauttaa pehmyt jalkojen muodostumista.

Hihnakäytön suuntaus

Kiilahihnakäytössä teho välittyy reunojen staattisen kitkan avulla. Suuri kitka hihnan reunoilla merkitsee, että laakereiden kuormitus on huomattavasti alhaisempi.

Kuluneet kiilahihnapyörät kuluttavat kiilahihnoja huomattavasti nopeammin, jolloin huoltoväli lyhenee.

Hihnapyörien linjaus on perustoimenpide, laakerivikojen takana on usein linjausvirhe.

Hihnapyörien yhdensuuntaisuus on tarkistettava hyvin, jottei kuormitus jakaannu epätasaisesti hihnan vetolangoille ja lyhennä hihnojen kestoikää.

Hihnan kireyttä säädetään siirtämällä moottoria. Tällöin löysätään ensin moottorin neljä kiinnitysruuvia ja sen jälkeen kireys säädetään kiristysruuvilla.

Tällöin on huolehdittava, että hihnapyörät ovat linjassa ja akselit yhdensuuntaiset. Kun hihnat ovat oikeassa kireydessään, kiristetään moottorin kiristysruuvit.

Käytön suuntausvirheitä on kahdenlaisia: kulmavirhe syntyy, kun käyttävä ja käytettävä akseli eivät ole yhdensuuntaiset.

Hihnakäytön asennusvirheet lisää kulumista ja energian kulutusta
Hihnakäytön asennusvirheet

Yhdensuuntaisuusvirheessä akselit ovat yhdensuuntaiset, mutta pyörien keskiviivat eivät ole samalla kohdalla.

Molemmissa tapauksissa syntyy asennuksen virhekulma, joka ei saisi ylittää 1/4°.

Pyörien keskiviivapoikkeama ei saa ylittää 5 mm/1 metrin matkalla.

Nykyaikaisten hihnojen, ennen kaikkea kapeakiilahihnojen suurta tehonsiirtokykyä ei voida hyödyntää ilman oikeaa kiristystä.

Hihnat tulee kiristää käyttöönoton yhteydessä noin 30 min käytön jälkeen uudelleen kohdan taulukon yläarvoihin.