Sähkökaapeleiden uudet CPR paloluokkamerkinnät 1.7.2017 alkaen

Kaikkia EU-maita sitova European Construction Products Regulation – CPR määrittelee vaatimukset rakennuksiin kiinteästi asennettavien sähkö- ja tietoliikennekaapelien palokäyttäytymiselle ja vaarallisille aineille. CPR-luokitusjärjestelmä varmistaa, että kaapelit todella täyttävät niille asetetut paloturvallisuuden vaatimukset.

CPA kaapelimerkinnät 1.7.2017

Tällä hetkellä CPR:n alaisia sähköalan standardeja on
tehty vain kaapeleista ja kaasunilmaisimista

CPR- eli paloluokkamerkinnät tulivat kaapeleissa pakollisiksi 1.7.2017 alkaen

Pakollisten merkintöjen lisäksi kaapeleiden ulkovaipassa on merkintä CPR-luokasta kaikkine lisämääreineen.

Näin myös jälkikäteen on helposti varmennettavissa, että kohteessa on käytetty oikeaa kaapelia.

CPR paloluokitus koskee vain kiinteästi rakennuksiin asennettavia kaapeleita.

Luokituksen ulkopuolelle jäävät siis:

 • ulkoasennuskaapelit
 • siirrettävät kaapelit
 • palonkestävät kaapelit (esim. FRH)
 • Ei koske turvajärjestelmien kaapeleita
 • Ei koske jakeluverkkojen kaapeleita
 • Ei koske koneiden ja prosessien kaapeleita

Mitä CPR-merkintä kertoo kaapelista?

Erilaisia paloturvallisuusluokkia on seitsemän, ja lisäksi paloluokalla voi olla kolme eri alaluokkaa.

Kaapelit luokitellaan luokkiin A, B1, B2, C, D, E ja F. A on korkein luokitus, ja se tarkoittaa että kaapeli ei osallistu paloon, ja alimmalla luokalla F ei ole palokäyttäytymisvaatimuksia.

Luokkakirjaimen perässä oleva ca-merkitä tarkoittaa kaapelia: Aca, Bca, Cca jne.
Paloluokalla voi olla myös kolme alaluokkaa, jotka kertovat tarkemmin kaapelin käyttäytymisestä palon aikana.

Alaluokat ovat:

 • Savun kehittyminen, merkintä s eli smoke
 • Palavien pisaroiden esiintyminen, merkintä d eli droplets
 • Happojen/syövyttävien palokaasujen esiintyminen, merkintä a eli acidity

Kaapelin ominaisuuksien perusteella lisäluokan ohessa on myös kaapelin suoriutumista kuvaava numero seuraavna taulukon mukaisesti.

Luokkiin B1, B2, C ja D yhdistetään aina jokin seuraavista lisäluokista

– Palon aikana kaapelista saa vapautua erittäin rajallinen määrä savua s1
– Palon aikana kaapelista saa vapautua rajoitettu määrä savua s2
– Ei vaatimuksia savun vapautumiselle palon aikana s3
– Kaapelista ei saa pudota palavia pisaroita tai partikkeleita palon aikana d0
– Kaapelista saa pudota rajoitettu määrä palavia pisaroita tai partikkeleita palon aikana d1
– Ei rajoituksia palavien pisaroiden ja partikkelien vapautumiselle palon aikana d2

Luokkiin B1, B2, C ja D voidaan yhdistää jokin seuraavista lisäluokista

– Kaapelista saa vapautua erittäin rajallinen määrä happoja ja syövyttäviä palokaasuja a1
– Kaapelista saa vapautua rajoitettu määrä happoja ja syövyttäviä palokaasuja a2
– Ei vaatimuksia happojen ja syövyttävien palokaasujen vapautumiselle palon aikana

Kaapelit luokitellaan SFS-EN 50575 standardissa palokäyttäytymisen perusteella

Aca, B1ca, B2ca, Cca,  Dca, Eca ja Fca

Esimerkkejä vaadituista luokista Suomessa

Jokaisen maan viranomaiset valitsevat itsenäisesti rakentamisessa vaadittavat kaapeleiden palokäyttäytymisen luokat.

Suomessa sisäkaapeleiden tulee olla vähintään luokan Eca kaapeleita. Käytännössä tämä tarkoittaa yksittäispolttokokeen IEC 60332-1-2 täyttäviä kaapeleita. Ruotsi vaatii vähintään Dca luokan kaapelien käyttöä.

Eca- ja Dca-luokan kaapelit soveltuvat niihin tarkoituksiin, joissa palovaara on rajallinen.

E-luokka mahdollistaa PVC-kaapeleiden käytön, ja jos loppuasiakas vaatii myös halogeenittömyyttä, suositeltavin paloluokitus kaapeleille on luokka Dca-s2,d2,a2.
D-luokan kaapelit testataan nipuissa uuden normin EN 50399 mukaisesti.

Poikkeuksena Suomessa ovat suojaamattomana hätäpoistumisteille ja lääkintätiloihin asennettavat kaapelit, joiden tulee olla luokan Cca-s1,d2,a1 kaapeleita.

Hätäpoistumisteille asennettavat kaapelit voivat olla luokan E kaapeleita, jos kaapelit on suojattu vähintään palonkestävyysluokan EI 30 mukaisesti palamattomista tai lähes palamattomista rakennnustarvikkeista (luokka A2-s1,d0) tehdyllä rakenteella.

Kipsilevy täyttää luokan A2-s1,d0 vaatimukset.

Lisäksi ko. tiloissa voidaan käyttää tilaan liittyvien laitteiden sähköistykseen ja ohjaukseen luokan E kaapeleita normaalisti (SFS 6000-4-42 kohta 422.2 Uloskäytäviä koskevat vaatimukset).

SFS 6000 suosittelee käyttämään luokan Dca-s2,d2,a2 kaapeleita seuraavissa kohteissa:

 • Maan alla olevissa tiloissa, joissa voi oleskella paljon henkilöitä, kuten julkisissa liikuntatiloissa ja pysäköintilaitoksissa
 • Maan päällä olevissa tiloissa, joissa voi oleskella paljon henkilöitä ja tilasta poistuminen voi olla hidasta, esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa, vanhusten hoitolaitoksissa, toimistotiloissa, kauppaliikkeissä ja hotelleissa.
 • Maa- ja puutarhatalouden rakennuksissa.

Perustuen standardin SFS-6000-8-801:2017 kohtaan 801.420.1 ulkokaapeleita (F-luokka tai luokittelematon) voidaan jatkossa tuoda rakennuksen sisälle maksimissaan viiden metrin pituudelta.

Ennen uuden standardin voimaan astumista enimmäispituus ulkokaapeleille sisätiloissa on kuitenkin kaksi metriä.